Morphology of Polish Language I

Morphology of Polish Language I

Study Cycle: 1

Lectures:30

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Content

Miejsce morfologii w strukturze języka. Relacja między fleksją i słowotwórstwem. Prezentacja podstaw morfematyki i rodzajów morfemów (rdzenne, gramatyczne, słowotwórcze), kategorii gramatycznych, części mowy i kryteriów ich typologii. Przegląd części mowy i ich kategorii gramatycznych. Przegląd odmiennych części mowy: rzeczownik (rodzaj, żywotność-nieżywotność, liczba, przypadek), czasownik (aspekt, strona, czas, tryb, osoba, typy koniugacji), przymiotnik (rodzaj, przypadek, liczba, stopniowanie), zaimek (rodzaje zaimków i odmiana), liczebnik (rodzaje liczebników i odmiana). Nieodmienne części mowy: przysłówek, spójnik, przyimek, partykuła, wykrzyknik.