Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 4

Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 4

Study Cycle: 1

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:60

ECTS credit:3

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Rozszerzanie wiadomości na temat polskich czasowników: aspekt czasownika (tworzenie i przekształcanie par aspektowych), modyfikacja znaczenia czasowników za pomocą przedrostków, tworzenie różnych konstrukcji składniowych i ich parafrazowanie, stosowanie mowy zależnej, osobliwości szyku polskiego zdania.
Rozwijanie umiejętności intuicyjnego posługiwania się gramatyką.
Rozbudowywanie bazy leksykalnej z dziedzin specjalistycznych (kształcenie, aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne, media, ekologia, zdrowy tryb życia, stereotypy, sukces, religia itp.).
Opracowywanie trudniejszych tematów konwersacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności dyskusji, oceny, komentarza itp.).
Doskonalenie umiejętności odpowiedniej i zindywidualizowanej reakcji językowej w nowych sytuacjach komunikacyjnych.
Słuchanie i rozumienie tekstów.
Część godzin tego przedmiotu przeznaczona jest również na rozwijanie umiejętności tłumaczenia na język słoweński mniej skomplikowanych tekstów, przedstawiających zwłaszcza problematykę społeczną i kulturalną.
Studenci zdobywają podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami translatorskimi, tłumaczą bezpośrednio na zajęciach i w domu. Teksty tłumaczone są z języka polskiego na słoweński.