Stylistics of Slovak language

Stylistics of Slovak language

Study Cycle: 2

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Stratifikácia jazyka, jazykoveda a štylistika.
2. Základné slovenské štylistické koncepcie.
3. Paradigmatika štylém.
4. Hĺbkové štylistické štruktúry: opis, rozprávanie, vysvetľovanie, informácia.
5. Koherencia a kohézia.
6. Povrchové štylistické štruktúry. Štýlová vrstva, štýlová norma, jazykové štýly.
7. Hovorový, odborný, publicistický, administratívny, rétorický a umelecký štýl.