Andragoška didaktika

Andragoška didaktika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

- Temeljni pojmi: vseživljenjsko učenje, formalno, neformalno izobraževanje odraslih, priložnostno učenje.
- Predmet andragoške didaktike, začetki, odnos do pedagoške didaktike, metodike in specialnih didaktik.
- Samostojnost odraslega v procesu učenja, vloga izkušenj, samostojnosti, pripravljenosti, problemske orientacije, sposobnosti, stališč in prepričanj odraslega na načrtovanje in izvajanje procesa izobraževanja.
- Oblike vzgojno-izobraževalne prakse: množično, individualno in skupinsko izobraževanje; e-izobraževanje, ljudske visoke šole, študijski krožki, seminarji, tečaji, mentorstvo, instrukcije in svetovanje.
- Oblikovanje in primerjava načel vzgojonizobraževalnega dela, glede na cilje izobraževanja odraslih.
- Andragoški ciklus, poseben poudarek na planiranju in problemskem programiranju: smisel in namen izobraževanja, okoliščine in pogoji, cilji, potrebe in interesi, načrtovanje virov, metod in vsebin izobraževanja, posebnosti izvajanja izobraževanja, evalvacija in diagnoza novih izobraževalnih potreb.
- Uporaba izobraževalne tehnologije v procesu učenja in izobraževanja odraslih.
- Sodobne oblike in metode izobraževanja odraslih: metoda pogovora in variante pogovora, metoda diskusije in variante metode diskusije, metoda igranja vlog, metoda primera, metoda simulacije, projektna metoda, dogovor o samoizobraževanju.

- Brečko, D. (1998). Kako se odrasli spreminjamo. Didakta (175 str.). ID=78475008
- Galbraith, M.W. (1991). Adult Learning Methods: A Guide for Effective Instruction. Krieger, ZDA. ID=15206
- Mijoč. N.,(2005). Značilnosti študijskih krožkov in njihove perspektive. V: N. Bogataj in drugi (ur.), Študijski krožki. Od zamisli do sadov v prvem desetletju. ACS. Ljubljana. (str. 46-66). ID=222715648
- Krajnc, A. (1979). Metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Delavska enotnost. ID=11241729

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu