Besedotvorje

Besedotvorje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana

Analiza besedotvornih procesov francoskega jezika:
- ponskega izpeljevanja (tipologije predponskih, medponskih in priponskih izpeljank, pomenskega in skladenjskega razmerja med ponami in podstavo in tipologije pon samih),
- sestavljanja in sklapljanja,
- kratic in okrajšav besed
- semantične posebnosti tvorjenih besed

D. Apothéloz (2002): La construction du lexique français. Gap: Ophrys. 164 str. COBISS.SI-ID - 512765983
A. Lehman, F. Martin-Berthet (1998): Introduction a la lexicologie: sémantique et morphologie. Pariz: Dunod. 201 str. COBISS.SI-ID - 10575714
Martine Temple (1996): Pour une sémantique des mots construits. Lille: Septentrion. 373 str. https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/87106