Besedotvorje

Besedotvorje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

Analiza besedotvornih procesov francoskega jezika:
- ponskega izpeljevanja (tipologije predponskih, medponskih in priponskih izpeljank, pomenskega in skladenjskega razmerja med ponami in podstavo in tipologije pon samih),
- sestavljanja in sklapljanja,
- kratic in okrajšav besed
- semantične posebnosti tvorjenih besed