Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, prof. dr. Peklaj Cirila

- Šolsko psihološko ocenjevanje; opazovanje v šolskih situacijah; merjenje, temelječe na kurikulu.
- Ugotavljanje temeljnih kognitivnih kompetenc pri učencih v začetnem obdobju šolanja.
- Vedenjska analiza.
- Študija primera.
- Diagnostika na področju karierne orientacije v osnovni in srednji šoli.

- Cohen, L., Manion, L. in Morrison, K. (2011). Case studies. V: Research methods in education, str. 289-302. New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 45541730
- Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Pečjak, S.(2011). Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. COBISS.SI-ID - 50789474
- Pečjak, S., Magajna, L., Podlesek, A., Potočnik, N. (2011). Bralni test. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. Je psihodiagnostični instrument, ki ni na voljo javnosti; študenti ga lahko dobijo v oddelčni testoteki.
- Pečjak, S., Magajna, L., Podlesek, A. (2011). Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. Je psihodiagnostični instrument, ki ni na voljo javnosti; študenti ga lahko dobijo v oddelčni testoteki.
- Pečjak, S., Pirc, T. in Podlesek, A. (2018). Vprašalnik stilov odločanja. Priročnik. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S7OQNC7C
- Pečjak, S., Podlesek, A., Pirc, T., Gati, I., Krausz, M. in Osipow, S. H. (2018). Vprašalnik težav pri kariernem odločanju. Priročnik. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FUJSRYH8
- Whitcomb, S. A. in Merrell, K. W. (2023). Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents. 5. izdaja. New York: Routledge, str.15-22; 97-126. COBISS.SI-ID – 140778243
- Zagoričnik, M. (2016). Teoretični uvod. V: M. Zagoričnik. Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij. Doktorsko delo (str. 1- 155). Ljubljana: UL Filozofska fakulteta COBISS.SI-ID – 61228386 https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/05/Zagoričnik-M.-Dr.-de…