Digitalni jezikovni viri za slovenščino

Digitalni jezikovni viri za slovenščino

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Vsebina

Pregled digitalnih jezikovnih virov za slovenščino: korpusnih, priročniških (pravopisnih, slovarskih, slovničnih terminoloških in jezikovno zgodovinskih) ter jezikovnotehnoloških. Opredelitev jezikovnih korpusov, korpusna tipologija in temeljni pojmi – avtentičnost, dokumentiranost, referenčnost, uravnoteženost, reprezentativnost, označenost. Vloga avtentičnosti podatkov pri jezikoslovni dejavnosti. Kratka zgodovina gradnje in uporabe korpusov v jezikoslovju. Pregled obstoječih slovenskih korpusov s poudarkom na njihovih značilnostih in uporabnosti za različne namene. Razmerje med jezikovnimi korpusi in spletom kot virom jezikovnih podatkov. Raba korpusov za opis jezika in jezikovne analize; korpusni šumi in interpretativne pasti. Osnovna korpusna iskanja z različnimi konkordančniki in metodologija korpusne analize. Pregled in ovrednotenje temeljnih jezikovnotehnoloških orodij s stališča jezikoslovne ustreznosti in uporabnosti. Sociolingvistična vloga jezikovnih virov kot nujne opreme za zagotavljanje mednarodnega statusa slovenščine.