Družbene razsežnosti slovenskega jezika

Družbene razsežnosti slovenskega jezika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Vsebina

Kvantitativna in kvalitativna opredelitev slovenske jezikovne skupnosti v Sloveniji, v sosednjih državah, v izseljenstvu ter drugih jezikovnih skupnosti v Sloveniji. Identifikacijske vloge (slovenskega) jezika. Formalnopravni vidiki urejanja statusa slovenskega jezika in drugih jezikov v Sloveniji. Slovenščina kot drugi/tuji jezik. – Slovenski jezik v stiku z drugimi jeziki. Spremenljivost in prilagodljivost slovenskega jezika glede na sporazumevalne potrebe in navade posameznih govorcev in družbenih skupin v slovenski jezikovni skupnosti. Kritični pretres pojmovanja socialnih zvrsti slovenskega jezika. – Družbene okoliščine pojmovanja, vrednotenja sestavin jezika in jezikovnega normiranja. Povezanost jezika in ideologije. Slovensko jezikovno načrtovanje in jezikovna politika: temeljni pojmi, naloge in ustanove. V seminarskih nalogah se študenti v skupinah posvetijo študiju posameznega znanstvenega članka slovenske sociolingvistike in ga povežejo z opazovanjem aktualnega pojava iz lastne okolice.