E-izobraževanje

E-izobraževanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

1. Pojmi in teorije na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologije (IKT) in izobraževalne tehnologije.
2. Raziskovanje in evalvacija e-izobraževanja: raziskovanje okoliščin in učne rezultate v virtualnem okolju; učne značilnosti in interakcija v e-izobraževanju.
3. Značilnosti poučevanja in učenja v e-izobraževanju: vloga učitelja v e-izobraževanju; pomen oblikovanja učeče se skupnosti; dejavniki dobrega poučevanja; priprava učnih gradiv.
4. Tehnologije v e-izobraževanju: sistemi za kategorizacijo medijev, ki se uporabljajo v e-izobraževanju; tehnologije za za povezovanje učitelja in učencev v e-izobraževanju; značilnosti sodobne spletne učilnice.
5. Pedagoška podpora: osnovne vrste in modeli pedagoške podpore v e-izobraževanju; značilnosti pedagoške podpore; dejavnike, ki vplivajo izbiro oblik pedagoške podpore.
6. Menedžment e-izobraževanja: pojem in posebnosti menedžmenta v e-izobraževanju; načini spremljanja uresničevanja postavljenih ciljev v programih e-izobraževanja; osnovni pojmi in določila avtorskega prava; posebnosti avtorskih pravic v e-izobraževanju.

- Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. (2010). Osnove e-izobraževanja. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. ID=251721984
- Anderson, T. (2008). The Theory and Practice of Online Learning. Edmonton: AU Press, Athabasca University. (izbrana poglavja). ID=512769328
- Fee, K. (2009). Delivering E-Learning. A complete strategy for design, application and assessment. London: Kogan Page. ID=1390694
- Horton, W. K. (2012). E-learning by design (2. izd.). San Francisco, CA: Pfeiffer. ID=512304195
- Selwyn, N., Gorard, S., & Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London?; New York: Routledge. NAROČENO
- Simonson, M., Smaldino, S. E., Albright, M., & Zvacek, S. (2008). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. (4. izd). New York: Information Age Publishers. ID=4492759 (2012)

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu