Francoščina 3

Francoščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

Jezikovne strukture: pogojnik in pogojne povedi, imperfekt in passé composé, predlogi, zaimki in ostali izraz za orientacijo v prostoru in času, vprašalnice, časovni prislovi, zaimki (COD/COID, en, y).
Besedišče za opis bivališča, orientacijo v prostoru, prireditve (npr. kino, gledališče), podrobnejši opis osebe, dogodka, dogajanja v času, opis predmetov in njihovega delovanja, opis posameznikovih lastnosti, postavljanje hipotez, dnevi v tednu, ura, oblačila.
Bralno in slušno razumevanje: daljša prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje kompleksnejših govorjenih in pisnih sporočil.
Francoska in frankofonska civilizacija in kultura: dežele in mesta, šansoni, literarna besedila v izvirniku.

Prvi del enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (druga polovica)
COBISS.SI-ID – 515819551, COBISS.SI-ID – 70497378, COBISS.SI-ID - 485116
Grégoire, M., Thiévenaz, O. (2011): Grammaire progressive du français. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 48628578
Jereb, E. (1997): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 68354048
Larger, N., Mimran, R. (2004): Vocabulaire expliqué du français – exercices, niveau intermédiaire. Pariz: CLE International- COBISS.SI-ID - 27707234
Miquel, C. (2009): Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, niveau intermédiaire. Pariz: CLE International COBISS.SI-ID – 129707, COBISS.SI-ID - 41205090