Izbrana poglavja iz institucionalne predšolske vzgoje

Izbrana poglavja iz institucionalne predšolske vzgoje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja

Vsebina

- Metodologija raziskovanja institucionalne predšolske vzgoje.
- Teoretski okvir vzgoje v predšolskih ustanovah.
- Konceptualne in zakonske rešitve, ki zadevajo predšolsko vzgojo v Sloveniji.
- Javni in zasebni vrtci. Vrtci, ki delujejo po posebnih vzgojno-izobraževalnih načelih (Steiner, Montessori, Decroly in Reggio Emilia) .
- Kurikularno načrtovanje – med učno-ciljnim in procesno-razvojnim načrtovanjem kurikula.
- Prikriti kurikulum.
- Kurikulum za vrtce (1999) in romski otroci, otroci migrantov, otroci s posebnimi potrebami, otroci iz robnih skupin ipd.
- (Samo)evalvacija in spremljanje kakovosti v vrtcih.