Izbrane metode andragoškega dela

Izbrane metode andragoškega dela

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

Temeljni pojmi: izkustvo, izkustveno učenje in izkustveno izobraževanje, dialog, ugotavljanje in potrjevanje izkustvenega učenja, sveženj pričevanj o znanjih, izkustveno učenje v delovnem okolju, izkustveno učenje v življenju.
Modeli izkustvenega učenja; Deweyev model, Jarvisov model in drugi modeli.
Schonovo pojmovanje izkustvenega učenja in vloga strokovnjakov pri učenju.
Klasifikacije izkustvenega učenja po Boydellu, Weill in McGilll, Melamed.
Ugotavljanje in potrjevanje izkustvenega učenja, priprava in evalvacija osebnega svežnja pričevanj o znanjih.
Priprava na intervju in uporaba biografske metode.

• Beard, C., Wilson, J. P., Irvine, D. (2006). Experiential Learning, A Best Practice Handbook for Trainers and Educators. London: Kogan Page. (314 strani) ID=70936162 (2018)
• Boud, D.,Solomon N. (2001). Work-based Learning: A New Higher Education, Open Univesity Press, (strani: 1-227). ID=1014374
• Corradi, C., Evans, N., Valk, A F (2006). Recognising Experiential Learning, Practices in European Universities, Tartu University Press, Estonia. (242 strani) ID=1279078
• Jarvis P. (2003) Učenje iz izkušenj. Andragoška spoznanja, št. 2. (str. 19-29)ID=455866176
• Mijoč, N. (1995). Izkustveno učenje, teoretična poglavja iz doktorske disertacije. Ljubljana ( str. 5-166).ID=51347200
• Mijoč, N. (1999). Znanje pridobljeno z izkustvenim učenjem. Andragoška spoznanja št. 1. Ljubljana. (str. 44-51). ID=455866176

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.