Latinščina 2

Latinščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: pasiv časov prezentove osnove, konjunktivi časov prezentove in perfektove osnove (vseh štirih konjugacij), supinova osnova, nadaljevanje particip futura, infinitivi.
Latinska sintaksa: akuzativ z infinitivom, absolutni ablativ, želelni stavki, namerni odvisniki, nadaljevanje pogojnih odvisnikov, nekateri odvisniki (časovni, dopustni posledični…), bolj poglobljen pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v španščini (in zgolj opisni pregled tistih, ki se niso ohranile).
Prevajanje: branje in prevajanje lažjih kratkih besedil (izbranih predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji leksika romanskih jezikov in angleščine, s poudarkom na antični kulturi in civilizaciji kot delu jezikovne in kulturne evropske dediščine).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Evrope).

KELLER, A.; RUSSELL, S., Latinščina od besed do branja, 1. del (vaje in slovnica), Znanstvena založba FF UL, Ljubljana 2011 COBISS.SI-ID - 255206144
ŠEGA ČEH, B., učno gradivo (izročki)
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005 COBISS.SI-ID - 220444672
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 COBISS.SI-ID - 123934208 ali
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973 COBISS.SI-ID – 7424513

Priporočena literatura:
SEGURA MUNGUÍA, S., Grammatica llatina, Publicacions i Edicions UB, Madrid 2005
WIESTHALER, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-
Tujejezični slovarji, npr:
Pimentel Álvarez, J., Breve diccionario latín-espanol, espanol-latín, México, D.F., 1999
SEGURA MUNGUÍA, S., Nuevo diccionario etimológico latín-espanol y de las voces derivadas, Universitad de Deusto, Bilbao 2006
Antika - Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
GRIMAL, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003