Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana, lekt. Maltarić Bojana

V zimskem semestru se nadaljuje spoznavanje češkega oblikoslovja: obravnavani so množinski skloni pri samostalniku, pridevniku in zaimkih, pri glagolu pa zlasti kategorija vida in z njim povezana tvorba prihodnjika v češčini ter nakloni.
V poletnem semestru se obravnavajo nekateri težji oblikoslovni primeri (sklanjatev prevzetih besed, nepravilni sklanjatveni vzorci …), pri pridevniku in prislovu pa še stopnjevanje. Študentje prav tako vadijo težja mesta iz češkega pravopisa in pravorečja (pisanje mehkega in trdega i-ja, dolžina samoglasnikov v češčini). Ob pregledu problematike čeških predlogov in veznikov spoznavajo prva poglavja iz skladnje.
Pri urah konverzacije se skozi različne vaje krepijo študentove ustne in pisne kompetence, sporazumevanje v najrazličnejših govornih položajih, ob manj zahtevnih besedilih spoznavajo češko družbeno in kulturno realnost.

Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Intermediate Czech. UJOP. Praha, 2006. Učbenik. COBISS.SI-ID 37322850.
Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Intermediate Czech. UJOP. Praha, 2005. Delovni zvezek. COBISS.SI-ID 33093474.
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.. COBISS.SI-ID 46364160
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994. COBISS.SI-ID 2456930
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006. COBISS.SI-ID 22825651
B. Urbančič, P. Hauser, A. Jedlička: Češčina. Založba Mladika. Ljubljana, 1997. COBISS.SI-ID 67749376