Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Makedonski jezik v južnoslovanskem jezikovnem prostoru; oblikovanje južnoslovanskih jezikov; oris zgodovine makedonskega jezika; pravopis in pravorečje; glasovni in grafemski sestav makedonskega knjižnega jezika, glasovne premene, naglas, naglasni sklopi, stavčni naglas. Osnove makedonskega morfološkega sestava, besedne vrste: samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik, prislov, glagol (glagolske oblike: sedanjik, velelnik, aorist, imperfekt, perfekt, prihodnjik 1).
Jezikovne vaje.

Bojkovska, S./ Minova-Gjurkova, L./ Pandev, D./ Cvetkovski, Ž.: Makedonski jazik za srednoto obrazovanie:.Skopje: Prosvetno delo, 2001. 43-88 COBISS.SI-ID - 8876386 (1998)
Kepeski, P., Pogačnik, J.: Makedonščina. Ljubljana, 1968. 5-93. COBISS.SI-ID - 1073717
Koneski, B.: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje: Prosvetno delo, Redakcija Detska radost, 2004 (ali druge izdaje). 213-490. COBISS.SI-ID - 29161314
Cvetkovski, Ž. et al., 2017: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura. COBISS.SI-ID 102999050
https://pravopis.mk/
Gočkova-Stojanovska, T./Panovska-Dimkova I.: Božilak: učebnik po makedonski jazik za stranci, početno ramnšte, Skopje: Univerzitet »Sv. Kiril i Metodij« - Skopje, Filološki fakultet »Blaže Koneski«, 2012. COBISS.SI-ID 91575562, COBISS.SI-ID 91441418, COBISS.SI-ID 49973858

Dodatna literatura:
Ajdinska-Papazovska: Dobre dojdovte na makedonski jazik. Skopje: Rabotnički univerzitet Kočo Racin, 1998 (učbenik + delovni zvezek + CD). COBISS.SI-ID 8591970
Koneski, Kiril: Zboroobrazuvanjeto vo sovremeniot makedonski jazik. Skopje: 2003. COBISS.SI-ID 53578506
Koneski, B.: Istorija na makedonskiot jazik. Skopje, 1965. COBISS.SI-ID 2616884