Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Morfologija: zapleten glagolski sistem (glagolske oblike: predpreteklik, prihodnjik 2 in 3, pogojnik, ???-konstrukcija, ??-konstrukcija), predlog (funkcija v analitični tvorbi jezika), veznik (skladenjske korelacije), modalne besede, členek, medmet. Poglavja iz dialektologije, leksikografije, frazeologije makedonskega jezika. Osnove makedonske sintakse: besedne zveze, stavek, stavčni členi, zveze stavkov: priredje in podredje, besedni red. Jezikovne vaje.

Temeljna literatura:
Koneski, B.: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje: Prosvetno delo, Redakcija Detska radost, 2004 (ali druge izdaje). 354-548.
S. Bojkovska, L. Minova-G'urkova, D. Pandev, Ž. Cvetkovski: Makedonski jazik za srednoto obrazovanie. Skopje: Prosvetno delo, 2001. 110-140; 209-234; 244-253. ali Bojkovska, S./ Minova-Gjurkova, L./ Pandev, D./ Cvetkovski, Ž.: Opšta gramatika na makedonskiot jazik, Skopje, 2008.
Minova-Gjurkova, Liljana: Sintaksa na makedonski standarden jazik. Skopje: Magor, 2000. 7-87.
Aleksova, Gordana: Dzunica: učebnik po makedonski jazik za stranci, sredno ramnište, Skopje, 2012.
Dodatna literatura:
Markovik’, Marjan: Dijalektologija na makedonskiot jazik I. Skopje: Filološkiot fakultet ”Blaže Koneski”, 2001.
Velovska, Snežana: Beleški za makedonskata frazeologija. Skopje: Institut a makedonski jazik, 2002.
Korubin, J.: Sociološki temi za jazikot. Skopje: Filozofski fakultet, 2005
Revije: Makedonski jazik, Literaturen zbor, Spektar, Sovremenost, Kulturen život.
Zborniki: Predavanja na seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Naučna konferencija.