Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

- Raziskovalno delo v jezikoslovju.
- Teoretična izhodišča, metodološki postopki pridobivanja podatkov in interpretacija rezultatov,
- opisno jezikoslovje in uporabno jezikoslovje (funkcionalizem in formalizem v jezikoslovju; sociolingvistika, pragmatično jezikoslovje, korpusno jezikoslovje, usvajanje jezika, dvojezičnost ...),
- postopki raziskovanja: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, interpretacija rezultatov, oblikovanje zaključkov,
- praktični del: izbira teme in priprava dispozicije, izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova raziskave, predstavitev dispozicije.

CREME, Phylis, LEA, Mary R. (2013): Kako pisati na univerzi. Ljubljana: Modrijan. COBISS.SI-ID - 265280256
ECO, U. (1993): Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. COBISS.SI-ID - 22392674
FERLIGOJ, A. (1995: Osnove statistike. Ljubljana: samozaložba. COBISS.SI-ID - 54865664.
HLADNIK, Miran: Praktični spisovnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 115795968
LITOSSELITI, L. (ed.) (2010): Research Methods in Linguistics. London, New York: Continuum.https://www.academia.edu/29875281/Research_Methods_in_Linguistics_Litos…
MONTOLÍO, Estrella (dra.) (2014): Manual de escritura. Académica y profesional. 2 tomos. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 56310114 REGUERA, Alejandra (2016): Metodología de la investigación lingüística. Córdoba: Encuentro Grupo Editor. https://www.researchgate.net/publication/262542965_Alejandra_Reguera_Me…
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001), El discurso académico oral. Madrid: Edinumen. COBISS.SI-ID - 38159202
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001), Guía didáctica del discurso académico escrito. Madrid: Edinumen. COBISS.SI-ID - 29341794
TOLCHINSKI LANDSMAN, L. y RUBIO HURTADO, M. J. y ESCOFET ROIG, A. (2003), Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Barcelona: Universidad de Barcelona. COBISS.SI-ID - 33334626

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.