Preddiplomski seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem

Preddiplomski seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Študent ali študentka ob vpisu v tretji letnik izbere preddiplomski seminar, v okviru katerega bo pripravil oz. pripravila vse potrebno za uspešno pisanje in zagovor diplomskega dela. V prvem semestru v dogovoru s predvidenim mentorjem ali mentorico pripravi dispozicijo diplomskega dela, v drugem semestru jo predstavi in prediskutira ter po potrebi dopolni v okviru preddiplomskega seminarja.
Preddiplomski seminar poteka v obliki neposredne večstranske izmenjave znanj in informacij med udeleženci in voditelji seminarja (diskusije prebranega gradiva, iskanje virov in literature, metodološki napotki, veščine ustnega predstavljanja znanja).
Seminar obsega naslednja doslej uveljavljena področja v študijskem programu etnologije in kulturne antropologije: antropologijo migracij, antropologijo turizma, aplikativno antropologijo in kulturni menedžment, vizualno antropologijo.
Seminar obsega naslednja doslej uveljavljena področja v študijskem programu etnologije in kulturne antropologije: antropologijo migracij, antropologijo turizma, aplikativno antropologijo in kulturni menedžment, vizualno antropologijo.
Seminar se ukvarja s temeljnimi in aktualnimi družbenimi temami tako na Slovenskem kot drugod: ekološkimi vprašanji, turizmom in s turizmom povezanimi procesi (identitetnimi procesi, ustvarjanji dediščin, mobilnostnih infrastruktur, tematskih parkov in prostorov, destinacijskih mitov, doživetij in podob), transnacionalnimi povezavami, migracijami, umetnostjo, mediji, nasiljem, revščino, dostopom do zdravstva itd. Ponuja usmeritve v preučevanje ruralnih in urbanih kultur, sodobne, popularne in digitalne kulture, in še posebej popularne glasbe ter tematik, ki zadevajo podjetništvo, poslovno antropologijo, antropologijo dizajna oziroma snovanja, antropološko preučevanje nevladnih organizacij in mladinskih kultur. Posamezne tematike obravnava v navezavi na širše politično-ekonomske procese, v okviru seminarja pa študenti in študentke tudi analizirajo programe in projekte v znanosti, kulturi in športu. Spoznavajo tudi raziskave sodobnih (urbanih) povedk in drugih žanrov sodobne folklore na internetu in v medijih ter popularni kulturi, seminar pa je namenjen tudi rabi sodobnih avdiovizualnih metod, metodologije, virov in konceptov iz polja vizualne antropologije kot raziskovalnih in prezentacijskih orodij pri raziskavah na različne izbrane teme.