Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov

Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Indoevropske podstave praslovanskega naglaševanja.Geneza baltoslovanske tonemskosti in oblikovanje baltoslovanskih akcentskih paradigem. Praslovanski akcentski zakoni. Praslovanski akcentski vzorci v odvisnosti od pregibanja in besedotvorja. Praslovanska metatonija in arealni vidiki slovanskega naglaševanja. Odrazi praslovanskih prozodičnih elementov in akcentskih vzorcev v slovanskih jezikih.

Obvezna literatura:
Stang, Chr. S.: Slavonic Accentuation. Oslo 1957.
Ivšić, S.: Izabrana djela iz slavenske akcentuacije. München 1971 [v:] Slavische Propyläen, Bd. 96).
Dybo, V. A.: Slavjanskaja akcentologija. Moskva 1981.
Priporočljiva literatura:
Dybo, V.A.: Morfonologizovannye paradigmatičeskie akcentnye sistemy. Tipologija I genezis. Tom I. Moskva 2000.
Istoričeskaja akcentologija I sravnitel'no-istoričeskij metod. [red. R.V. Bulatova, V.A. Dybo]. Moskva 1989.
Bulaxov'skyj, L. A.: Vybrani praci v pjaty tomax. Slovjanśka akcentologija. Kyjiv IV-1980, V-1983.
Sadnik L.: Slavische Akzentuation. Wiesbaden 1959.
Illyč-Svityč, V. M.: Imennaja akcentuacija v baltijskom i slavjanskom. Sud'ba akcentuacionnyx paradigm. Moskva 1963.
Garde, P.: Histoire de l'accentuation slave. Paris I-1976, II-1978.
Kortland, F.: Slavic Accentuation: A Study in Relative Chronology. Liss 1975.