Seminar k francoskemu klasicizmu

Seminar k francoskemu klasicizmu

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Seminar zajema delo na konkretnih besedilih konkretnih avtorjev s poudarkom na njihovih slogovnih in jezikovnih posebnostih. Opozarjanje na jezikovne posebnosti poteka v diahroni liniji, saj je semantični radij besedišča, skladenjskih struktur in pomenonosnih prvin kdaj bistveno različen od le-teh, ki se uveljavljajo v sodobnem francoskem jeziku. Seminar vkjučuje tudi predstavitve diplomskih nalog s to vsebino, vse v smislu normativnih predpostavk, kot jih predvideva statut UL. V seminarju se slušatelji tudi usposobljajo za razumevanje razlik, ki so med dramatskim besedilom samim in njegovo zunaj jezikovno (gledališko) interpretacijo.