Španska skladnja

Španska skladnja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Osnovna skladenjska razmerja v španskem jeziku. Struktura besedil in odnosi med besedilnimi parametri. Bistvo in zakonitosti zgradbe španske povedi/stavka tako z vidika jezikovnega sistema (glasoslovni, morfološki, semantični, leksikalni /besedotvorni) kakor tudi ob pragmatično-komunikativnih, stilističnih in besediloslovnih implikacijah.
Tematski sklopi: Tipologija stavkov: enostavčne, večstavčne povedi. Stavčni členi v enostavčnih povedih. Zveze stavkov: soredje, priredje, podredje. Vrste priredij in podredij.

BOSQUE, I. (20177): Repaso de sintaxis tradicional: Ejercicios de autocomprobación. Madrid: Arco/Libros.
BOSQUE, I., DEMONTE V. (ed.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua espanola. Madrid: Espasa. (ustrezna poglavja)
CASCÓN MARTÍN, E. (2000): Sintaxis. Teoría y práctica del análisis oracional. Madrid: Edinumen.
GÓMEZ TORREGO, L. (2004): Análisis sintáctico. Teoría y práctica. Madrid: SM.
JAÉN LOZANO, G.(20207): Cómo ensenar y aprender sintaxis. Edición actualizada y aumentada. Madrid: Cátedra.
LÓPEZ QUERO, S., LÓPEZ QUERO, A. (2001): Descripción gramatical del espanol. Didáctica del análisis sintáctico. Port Royal: Granada.
MARKIČ, J. (2010): El verbo en espanol, Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo espanol. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
MARKIČ, J.; PIHLER CIGLIČ, B. (20172): Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del espanol. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
MARTÍNEZ, H. (2005): Construir bien en espanol. La corrección sintáctica. Oviedo: Nobel.
RIBEIRA LÓPEZ, D.; SABORIDO LÓPEZ, V. (2019): 100 problemas de sintaxis tradicional. Independently published.
SANTIAGO GUERVÓS, J. de (20182): Estrategias para el análisis sintáctico. Madrid: Arco/Libros.
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del espanol, 2 tomos. Madrid: Difusión.
REAL ACADEMIA ESPANOLA (2009): Nueva gramática de la lengua espanola. Madrid: Espasa Calpe. (ustrezna poglavja)
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.