Teorija diskurza in sociolingvistika

Teorija diskurza in sociolingvistika

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

Vprašanje jezikovne enote: stavek in besedilo. Jezikovna enota v temeljnih manifestacijah jezikovnega izraza: pisava in govor. “Neskladenjske” prvine v oblikovanju in zaznavi jezikovnih sporočil. Vprašanje spontanosti jezikovne produkcije. Čas in asimetrija v diskurzu. Prozodija. Tekst in diskurz: problem terminologije.
Diskurz kot tvorec smisla: tvorba subjekta in njegovih komunikacijskih vlog v jezikovni skupnosti. Ideološke implikacije diskurza, diskurzivne implikacije ideologije. Javni jezik, zasebni jezik; idiom, idiolekt.
Jezikovna norma: predpis in/ali prerez jezikovnih rab. Oblikovanje jezikovne norme: akcija in reakcija njenih uporabnikov (eksplicitna in implicitna norma). Družbene funkcije jezikovne norme. Institucionalno oblikovanje jezikovne politike.
Razvoj statusov francoskega jezika in norme. Politična, socialna in ekonomska prestižnost centralnega govora. Demokratizacija govorne norme francoskega jezika. Institucionalizacija francoskega pravopisa. Medijski diskurz.
Etnopolitične razsežnosti jezika: uradni jezik, državni jezik, manjšinski jezik, dvojezičnost. Dialekt. Lingua franca in njena ekspanzivnost. Frankofonija. Status francoščine v Evropski uniji.
Etnopolitične razsežnosti diskurza v frankofoniji: terminologija, urbani govor, suburbani govor, govor družbenih skupin. Diskurz centra in periferije. Jezikovni elitizem in purizem: vprašanje tolerantnosti in pozicija jezikoslovja. Internet in iskanje univerzalnega jezika.