Didaktične strategije

Didaktične strategije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, prof. dr. Kalin Janica, Zaposleni/pogodbeni bodoči

1. Opredelitev didaktičnih strategij

2. Vloga učitelja in učenca v sodobni šoli: dejavniki sprememb v sodobni šoli

3. Problemski pouk:
- Definicija, utemeljenost problemskega pouka, razvoj problemske učne inovacije, značilnosti;
- Učna vsebina in učne metode v funkciji problemsko zasnovanega pouka
- Prednosti in omejitve problemskega pouka
- Temeljne problemske kategorije (problemska situacija, problem, didaktična problemska naloga)
- Vrste in oblike problemov
- Makroartikulacija reševanja problemov
- Razvijanje problemskih učnih zmožnosti pri učencih

4. Projektno učno delo:
- Definiranje, značilnosti, vključevanje v pouk
- Nastanek in razvoj projektnega učnega dela pri nas in v svetu
- Pedagoško-psihološke in didaktične osnove projektnega učnega dela
- Zgradba in potek projektnega učnega dela
- Uvajanje projektnega učnega dela v življenje in delo šole

5. Učenje v skupini in sodelovalno učenje
- Značilnosti, temeljni pogoji, prednosti in omejitve učenja v skupini
- Načela sodelovalnega učenja
- Struktura nalog pri sodelovalnem učenju
- Vloga in naloge učitelja; ocenjevanje pri sodelovalnem učenju

6. Raziskovalno delo učencev

7. Didaktične inovacije (učitelj kot razmišljajoči praktik in akcijski raziskovalec)

1. Jauševec, N. (1983): Problemski pouk in razvijanje ustvarjalnosti. Pedagoška fakulteta, Maribor.
2. Kalin, J. (2003). Pouk, ki spodbuja sodelovalno klimo in nenasilje. Sodobna pedagogika, letnik 54, št. 2, str. 42-57.
3. Novak, H. (1990): Projektno učno delo. Drugačna pot do znanja, DZS, Ljubljana.
4. Peklaj, C. s sodelavkami (2001): Sodelovalno učenje ali kaj več glav več ve. DZS, Ljubljana.
5. Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M.,, Ajdišek, N (2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
6. Strmčnik, F. (2010): Problemski pouk v teoriji in praksi. Visokošolsko središče Novo mesto, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo, Novo mesto.
7. Strmčnik, F. (2001): Didaktika. Osrednje teoretične teme. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 17-35; 183-199.
8. Valenčič Zuljan, M., Kalin, J. (2007). Učitelj - temeljni dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse. Sodobna pedagogika, letn. 58, št. 2, str. 162-179.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from domestic and foreign literature, accessible in libraries and on the World Wide Web.