Didaktika filozofije in etike

Didaktika filozofije in etike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Štempihar Marko, prof. dr. Šimenc Marjan

Pojem filozofije: filozofija kot preostanek, filozofija kot temelj znanosti, filozofija kot temeljna kulturna tehnika.
Razmerje med akademsko in gimnazij-sko filozofijo: ravni poučevanja filozo-fije.
Odnos med predmetnikom in učnim načrtom, vsebinami, cilji in procesi.
Poučevanje filozofije in etike v Evropi.
Filozofija za otroke, državljanska in domovinska vzgoje ter etika, Maturitetni katalog in učni načrt za filozofijo.
Cilji in vsebine UN.
Različne koncepcije poučevanja filozo-fije, različne vloge didaktike.
Cilji pouka filozofije/vsebine pouka.
Filozofski problem
Elementi pouka filozofije: vsakdanje izkustvo, pojem, argument, filozofska perspektiva (problematizacija, koncep-tualizacija, argumentacija).
Organizacija pouka: delo s filozofskimi in literarnimi besedili; vodenje filozofskega dialoga; vsakdanje izkustvo dijakov in heterogeni diskurzivni univerzumi kot izhodišče filozofske refleksije; predrazumevanje in episte-mološke ovire.
Oblike dela: posamično, v parih, v večjih ali manjših skupinah.
Načrtovanje dela.
Pisni izdelki dijakov: pisanje esejev kot metoda poučevanja.
Oblike preverjanja in ocenjevanja: pisno, ustno, esej, seminarska naloga.
Kriteriji ocenjevanja.
Interdisciplinarnost.
Metodične posebnosti osnovnošolske-ga predmeta državljanska in domovins-ka vzgoja ter etika.
Metodične posebnosti osnovnošolske-ga predmeta filozofija za otroke.

Šimenc, M. (20077). Didaktika filozofije. Ljubljana: filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 230498816
Kotnik, R., Šimenc, M. (ur.) (1996). Filozofija v šoli. Ljubljana: Zavod za šolstvo. COBISS.SI-ID - 57250048
Hladnik, A., Verovnik, A. (ur.) (2003). Misliti samostojno. Ljubljana: Zavod za šolstvo. COBISS.SI-ID - 121285632
Adorno, T. (1997). K študiju filozofije. Filozofija na maturi, št. 1, str. 3–8. COBISS.SI-ID - 71593984 (čanek) in 40128256 (revija)
Dačić, M. (ur.) (2011). Filozofija. Ljubljana: Zavod za šolstvo. COBISS.SI-ID - 255116032
Derrida, J. (1996). Antinomije filozofske discipline. Filozofija na maturi, št. 4, str. 13–14. COBISS.SI-ID - 99377408 (članek) in 40128256 (revija)
Habermas, J. (1996). Čemu še filozofija? Filozofija na maturi, št. 2. COBISS.SI-ID – 99311616 (lanek) in 40128256 (revija)
Klun, B. (1999). Primerjava anglosaškega in kontinentalnega filozofskega sloga. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, št. 1, str. 67–74. COBISS.SI-ID - 79291136
Miller, D. (2007). Politična filozofija. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 233070080
Šimenc, M. (2018). Prispevki k didaktiki filozofije/etike. Ljubljana: Pedagoški inštitut. https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-297-7/mobile/index.html#p=5