Didaktika italijanščine 3

Didaktika italijanščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. dr. Stanič Daša

PREDAVANJA in SEMINARJI

Poučevanje/učenje italijanščine
kot tuji jezik stroke
Povezanost s principi poučevanja italijanščine
za splošne potrebe. Ključne razlike med splošnimi in spedifičnimi potrebami učencev,
oblikovanje ciljev, izdelava žanrskih učnih gradiv.

CLIL in medpredmetno povezovanje
italijanščine kot TJ z drugimi šolskimi predmeti

Poučevanje/učenje italijanščine TJ za otroke
(do 12.leta)
Principi poučevanja italijanščine glede na otrokova razvojna obdobja. Specifični vidiki
poučevanja/učenja. Značilne učne tehnike.

VAJE
Načrtovanje pouka (in samostojnega dela
učencev):
- izdelava učne priprave,
določanje glavnih in delnih/specifičnih učnih ciljev;
- oblike organizacije poučevanja/učenja;
- analiza in izbiranje učbeniških gradiv,
izdelava dodatnih učnih sredstev;
- učni pripomočki / sredstva.

Obrnjeno učenje (angl. flipped learning),
za splošne in specifične potrebe.

Izbrana poglavja iz naslednjih virov:
- CONSIGLIO D’EUROPA (2001 in inglese, edizione italiana 2002, seconda ristampa 2007): Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Firenze: La Nuova Italia. 
  V angleščini:https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
  V slovenščini:http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20s…
- Council of Europe (2018), CEFR, Companion Volume with New Descriptors. https://rm.coe.int / cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 
- Balboni P. (2015), Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera. Torino: Loescher. COBISS.SI-ID - 58703714
- Čok, L. et. al. (1999), Učenje in poučevanje tujega jezika. PeF v Ljubljani in ZRS RS v Kopru. COBISS.SI-ID - 97848320
- Diadori P., Palermo M., Troncarelli D. (2015), Insegnare l'italiano come seconda lingua. Roma: Carocci.  COBISS.SI-ID - 58205794
- Diadori, P. (a cura di) (2015), Insegnare italiano a stranieri. Milano: Mondadori Education. COBISS.SI-ID - 58264930
- Državni izpitni center – gl. gradiva https://www.ric.si/, zavihki: splošna matura, poklicna matura, tuji jeziki za odrasle
- Državni izpitni center – gl. gradiva https: / / www.ric.si / , zavihki: splošna matura, poklicna matura, tuji jeziki za odrasle 
Učni načrti za italijanščino kot drugi in kot tuji jezik (osnovnošolsko, gimnazijsko, drugo srednješolsko izobraževanje).  https://www.zrss.si/italijanscina-na-enem-mestu/
Učbeniški kompleti za italijanščino kot TJ/J2, za različne ravni in različne ciljne skupine učencev.
Izročki in drugo učno gradivo.