Digitalna slovenistika

Digitalna slovenistika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, doc. dr. Popič Damjan, prof. dr. Gorjanc Vojko

Obravnavane teme: Govorjeno, zapisano besedilo, besedilo v digitalnem mediju. Znacilnosti besedil glede na prenosnik. Znacilnosti besedil glede na besedilno vrsto. Komunikacijske norme in oblikovanje besedila. Diskurzivni univerzum kot oblikovalec jezikovnega pomena, jezikovnih in komunikacijskih norm.

Razumevanje digitalnega medija kot temelja za digitalno revolucijo na podrocju humanistike in temeljne preusmeritve humanistike od kanona h korpusu. Razumevanje koncepta odprte znanosti. Spoznavanje ideološkega koncepta odpiranja znanosti oz., nasprotno, njenega zapiranja in razlicnosti ideloških izhodišc slovenskega prostora. Spoznavanje aktualnih aktivnosti slovenskega prostora na podrocju digitalnega jezikoslovja. Razumevanje in vrednotenje jezikovnih virov, rojenih v digitalnem mediju.

Študentje se na vajah uvajajo v samostojno oblikovanje razlicnih besedil v digitalnem mediju. Nadgradnja enega od odprto dostopnih virov za slovenski jezik in samostojno oblikovanje besedila za popularizacijo digitalne slovenistike kot prispevek k odprti znanosti.

•    M. Hladnik, 2016: Nova pisarija. Strokovno pisanje na spletu. Ljubljana: ZZ FF. COBISS.SI-ID - 285920000
•    A. Wray, A. Bloomer, 2013: Projects in linguistics and language studies. London/New York: Routledge. . COBISS.SI-ID - 86151939
• V. K. Bhatia, 2004: Worlds of written discourse. A genre-based view. London: Continuum. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/fflj/1000000000722327
• Chicago Manual of Style (17. izdaja). 2017. Chicago: Chicago University Press. COBISS.SI-ID – 66394210 2017 17th ed. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html