Družbene spremembe in razvoj

Družbene spremembe in razvoj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Predmet Družbene spremembe in razvoj je vpeljan skozi problematizacijo poenostavljenih predstav o družbenem razvoju kot linearnem napredku, teleološkem napredovanju k cilju ali razvoju iz klice. Nato so predstavljeni modeli razvoja kompleksnosti in specifični problemi (razvoj, evolucija, reprodukcija idr.). Izpostavljeni so zgodovinski pogoji nastanka koncepcij družbenega razvoja v razsvetljenstvu in v 19. stoletju (Comte, Marx, Spencer). Na historično-materialistično koncepcijo razvoja družbenih nasprotij je navezana problematika produkcije in reprodukcije družbenih razmerij; problematiziran je prehod iz narave v družbo ter biologistične koncepcije socialne evolucije; predstavljene so ekologistične koncepcije družbenega razvoja v socialni antropologiji. Problematizirani sta koncepciji difuzije in endogenega razvoja družb. Zgodovinski razvoj kompleksnih družb je predstavljen na ozadju primerjave lovsko-nabiralskih, tributarnih in fevdalnih produkcijskih načinov s kapitalističnim. Problematizirane so evrocentrične predstave o sodobnem družbenem razvoju. Predstavljene so teorije modernizacije in sociološke teorije razvoja in nerazvitosti ter rezultati glavnih koncepcij razvojnih politik. Sodobne družbene spremembe so analizirane z aspekta teorij artikulacije in svetovnih sistemov: predstavljeni so globalizacijski trendi in antistemska gibanja. Problematizirane so futurološke koncepcije napredka in vpeljan koncept mej rasti.

Izbrana poglavja iz:
• W. Adorno & M. Horkheimer (2002) Dialektika razsvetljenstva, Ljubljana: SH (= Dialectics of Enlightenment) COBISS.SI-ID – 118313472
• G. D'Alisa, F. Demaria in G. Kallis [uredniki] (2019) Odrast : besednjak za novo dobo. Ljubljana : Studia humanitatis. COBISS.SI-ID – 299060480
• R. Boyd & P.Richerson (2005) The Origin and Evolution of Cultures, Oxford: Oxford UP; COBISS.SI-ID – 30398562
• F. Braudel (1988-91) [trilogija] Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje: 3 deli , Ljubljana: SH: Strukture vsakdanjega življenja : mogoče in nemogoče [v dveh zvezkih] (1988); Igre menjave [v dveh zvezkih] (1989); Čas sveta [v dveh zvezkih] (1991). COBISS.SI-ID – 6848512; 293896; 28709376
• M. Castells: [trilogija] The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford: Blackwell: The Rise of the Network Society (1999), The Power of Identity (1997), End of Millennium (1998). COBISS.SI-ID – 199368; 17576541; 464269
• C. Darwin (2009) O nastanku vrst : z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje. Ljubljana : Založba ZRC. COBISS.SI-ID – 248478976
• S. Freud (2001) Nelagodje v kulturi, Ljubljana: Gyrus idr. (= Civilization and its Discontents) . COBISS.SI-ID – 111486720
• Marx, K., in Engels, F.: Izbrana dela v petih zvezkih, I., II., III., IV. in V. zvezek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. COBISS.SI-ID – 3166284
• A. Sen (2002) Ekonomija blaginje : izbrane razprave. Ljubljana : Založba /*cf. COBISS.SI-ID – 121645568
• A. Smith (2010) Bogastvo narodov : raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov. Ljubljana : Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 250995200
• E. Wolf (1998-1999) Evropa in ljudstva brez zgodovine [v dveh zvezkih], Ljubljana: SH. COBISS.SI-ID – 79588096