Etika v vzgoji in izobraževanju

Etika v vzgoji in izobraževanju

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Troha Tadej, prof. dr. Šimenc Marjan

- Preko grške filozofije, posebno še Platonove, Aristotelove in stoične, razumeti pojme dobrega, slabega, srečnosti, pojme moralnih vrlin in kreposti ter se seznaniti s temeljnimi etičnimi vrednotami, ki uresničijo človeka kot osebo, se pravi kot posameznika in kot družbeno bitje
- Preko dilem, ki so razkrite v Platonovi Državi in Aristotelovi Nikomahovi etiki izpostaviti etična vprašanja vzgoje in izobraževanja
- Preko Kantovega »kategoričnega imperativa« predstaviti avtonomnost modernega subjekta pri etični presoji
- V dialogu s kritiko Kantove filozofije pokazati aktualnost njegove etike pri osveščanju odraščajočega otroka v vzgojnem in izobraževalnem procesu
- Razkriti dileme modernega individualizma in kolektivizma ter jih prerasti z postmoderno etiko intersubjektivnih odnosov
- Preko Levinasove postmoderne etike pokazati na novo pojmovanje enkratnosti človeške osebe in njenih odnosov, ki zaznamujejo človekov vzgojni in izobraževalni proces na vseh stopnjah
- Prerasti dileme deontologije in teleologije z odgovorno etiko odraslega človeka, ki vključuje etični odnos do vseh ljudi in tudi do okolja.

- Platon. Država. Založba Mihelač, Ljubljana 1989, str. 206-235.ID=49912576
- Aristoteles. Nikomahova etika. Slovenska Matica, Ljubljana 2003, str. 5-42; 47-73.ID=117612544
- Levinas E. Etika in neskončno. Tretji dan, Ljubljana 1998, 7-79.ID=73549056
- Kovačič-Peršin P. (ur.). Personalizem in odmevi na Slovenskem. Društvo 2000, Ljubljana 1998, 139-149; 287-297.ID=72690176
- Kovač, E. Etika in vzgoja. Sodob. pedagog., 2000, letn. 51, št. 1, str. 52-62. ID=761348
- Kovač, E. Personalizem Stanka Gogale. Sodob. pedagog., 2000, letn. 51, št. 5, str. 108-121.ID=761348
- Levinas, E. Totaliteta in neskončno. Slovenska Matica, Ljubljana 2014. ID=9707521 (1976)*