Italijanščina za prevajalce IV

Italijanščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Italijanska slovnica 4:
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Italijanska slovnica 1, 2 in 3 še niso bile obravnavane (prislovi, predlogi) ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na stavčnočlensko analizo.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v italijanščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Dardano, M. in P. Trifone. (1995) Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti. (2001) Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Toporišič, J. (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.