Izbrana poglavja iz kitajske filozofije

Izbrana poglavja iz kitajske filozofije

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Vsebina predmeta vključuje tako poznavanje vseh vplivnih filozofov 14. do 21. stoletja in njihovih doprinosov k razvoju kitajske, pa tudi svetovne miselnosti. Poseben poudarek je na etičnih elementih, ki so skozi vso kitajsko tradicijo tvorili specifično posebnost klasične, pa tudi moderne kitajske miselnosti. V tem kontekstu se posvečamo predvsem struji Modernega konfucijanstva, pa tudi Modernega daoizma ter struji Novih Dialektikov, ki poskuša najti sintezo med neomarksistično in tradicionalno kitajsko, na načelu komplementarnosti temelječo dialektiko. Študentje in študentke spoznajo tudi osnove specifičnega strukturalizma, ki se je na Kitajskem razvil že na pragu 20. stoletja, in katerega korenine segajo v 14. stoletje, torej v začetek kitajskega Novega veka. Sodobna kitajska besedila se obravnavajo tudi v luči tkim. relacijske epistemologije, ki je povezana s specifičnim kitajskim strukturalizmom in v katerem je odnos (relacija) jedro spoznanja. Pomembna dela vsebine predmeta sta tudi poznavanje in komparativna evalvacija siniziranja tkim. »zahodne« miselnosti ter primerjava logičnih in lingvistično – filozofskih sistemov obeh tradicij.