Leksikologija s frazeologijo

Leksikologija s frazeologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

- družbena in geografska razslojenost oz. strukturiranost fr. besedišča
- različna paradigmatska medbesedna razmerja: sinonimija, antinomija, hiponimija, hipernimija, pomenska polja, polisemija, homonimija, meronimija, holonimija
- stalne besedne zveze, njihova značilnosti in obliki (kolokacije, frazemi, pragmatični frazemi, pregovori, reki, klišeji/stereotipi)
- anizomorfizem kot posledica členitve zunajjezikovne realnosti; različne stopnje ustreznosti; problem leksikalnih vrzeli
- različne vrste slovarjev in njihova uporaba