Leksikologija slovanskih jezikov

Leksikologija slovanskih jezikov

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Osnovni leksikološki pojmi: pojem in znakovna narava besede (besedna različica, enodelna beseda, večdelne besede, razmerje beseda-skladenjska zveza-frazem). Besedna družina. Besedni sestav jezika (pojem center-periferija) in njegova tematska strukturiranost. Sinhrona leksikologija, zgodovinska leksikologija, etimološka leksikologija. Slogovna vrednost besed. Besedni pomen in razvrstitev besed glede na medsebojna pomenska razmerja. Pojem pomenske motivacije. Pomensko polje, pomenska mreža - pojmovno polje. Pomenski razvoj kot dejavnik besedne evolucije in načela pomenskega razvoja.