Makedonski jezik 2

Makedonski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

davanja: osnovne oblikoslovne in oblikoskladenjske značilnosti makedonskega jezika; besedne vrste: osebni zaimek (kratke in dolge oblike za premi in nepremi predmet); podvojeni premi in nepremi predmet; samostalnik in pridevnik (sklon, spol, število, stopnjevanje), predlog (funkcija v analitični tvorbi jezika); glagol (velelnik, imperfekt, aorist, glagolnik, deležnik, sum-zgradba).

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na osnovni ravni; spoznavanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; raba jezikovnih priročnikov in IKT.

Temeljna literatura:
Bojkovska, S. et al., 2008: Opšta gramatika na makedonskiot jazik. Skopje: Prosvetno delo. Izbrana poglavja (str. 41–220).
Minova-Gjurkova, L., 2007: Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci. Štip: 2-ri Avgust. Izbrana poglavja.
Cvetkovski, Ž. et al., 2017: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura. https://pravopis.mk/
Novšak, F., 1982: Makedonsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
Oficijalen rečnik na makedonskiot jazik: https://makedonski.gov.mk/
Aleksova, G., 2019: Lozje: makedonski jazik za stranci, sredno ramnšte. Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Skopje, Filološki fakultet »Blaže Koneski«. 44–79. http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/LOZJE_Gordana_Aleksova.pdf