Makedonski jezik 3

Makedonski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Predavanja: oblikoslovne in osnovne skladenjske značilnosti makedonskega jezika: glagol (perfekt, pluskvamperfekt, pogojnik, deležje); stavčni členi (osebek, povedek in predmet), prislov in prislovno določilo; pasivne povedi; besedni red.

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na srednji ravni; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; prevajanje manj zahtevnih besedil iz makedonščine v slovenščino; raba jezikovnih priročnikov in IKT.