Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Cvetko Orešnik Varja

Slušatelj se seznani z rekonstruiranim nominalnim oblikoslovnim sistemom prajezika in z razvojem le-tega v arhaičnih indoevropskih jezikih. Predstavljene so glavne zakonitosti, ki ločijo nominalno oblikoslovje od pronominalnega.

- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 COBISS.SI-ID - 71132770 (oz. angl. prevod Indo-European Linguistics, Berlin/New York, 2013 https://www-degruyter-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/document/doi/10.1515/978…).
- D. S. Wodtko in sodelavci, Nomina im indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008, passim. COBISS.SI-ID - 32122157
- Dunkel, G.: Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. I–II. Heidelberg, 2014. COBISS.SI-ID - 64877666
- Fortson, Benjamin W. IV: Indo-European Language and Culture: An Introduction. Blackwell Publishing, 2009. COBISS.SI-ID - 41014626
- Meiser, G.: Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. - Darmstadt, 2010. COBISS.SI-ID - 64885090
- Rix, H.: Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. 2., korrigierte Auflage. - Darmstadt, 1992. COBISS.SI-ID - 3911010
- Tichy, E angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006. COBISS.SI-ID – 70590818
- Bezlaj, F., - Snoj, M., Furlan, M.: Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV, passim. Ljubljana, 1976–2007. COBISS.SI-ID - 4728325
- Lindner, Th.: Urindogermanische Grammatik. Teil 2, Fleksionsparadigmen, Heidelberg, 2021. COBISS.SI-ID - 121024003
- Neri, S.: Elementi di morfologia flessiva nominale indoeuropea. Perugia, 2017. http://www.ctl.unipg.it/issues/CTL_12.pdf
- Lundquist, J., A. D. Yates: Indo-European morphology. V: J. Klein et al., Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics 3, 2079–2195. http://www.ctl.unipg.it/issues/CTL_12.pdf
- Repanšek, L.: Indoevropski prajezik, II. del: oblikoslovje. V: M. Šekli, L. Rezoničnik (ur.), Slovenski jezik med slovanskimi jeziki: Slovenski slavistični kongres, Monošter/Szentgotthárd in Moravske Toplice, 30. september - 2. oktober 2021. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31, str. 107-150. COBISS.SI-ID - 77710339