Norma ruskega knjižnega jezika

Norma ruskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen, prof. dr. Derganc Aleksandra

Poglavitni problemski sklopi:
- Pojem in vloga knjižnega jezika
- Nastanek in razvoj ruskega knjižnega jezika v 18. st.
- Vloga posameznih avtorjev (M. Lomonosova in drugih) pri normiranju r. k. j.
- Razmerje med živo ruščino, cerkvenoslovanskimi in zahodnoevropskimi elementi pri nastanku ruskega knjižnega jezika.
- Norma v 19. st.
- Spremembe norme po revoluciji, normiranje v času Sovjetske zveze.
- Spremembe v normi ruskega k. j. ob prelomu 20. in 21. st.

Živov, V. M. Язык и культура в России в XVIII веке. М.: Языки русской культуры, 1996.COBISS.SI-ID 65531660
Успенский, Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века (Языковая программа Карамзина и её исторические корни). М.: Изд-во МГУ, 1985. COBISS.SI-ID 144997376
Comrie, B. Stone, G. The Russian language since the Revolution. Oxford : Clarendon Press, 1978. COBISS.SI-ID 165420035
Derganc, A. Vloga francoščine pri izoblikovanju sodobne knjižne ruščine. Linguistica, ISSN 0024-3922. COBISS.SI-ID 16075264
Derganc, A. Nekatere značilnosti ruske jezikoslovne terminologije. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 415–423. COBISS.SI-ID 232729856
Derganc, A. O nekaterih ruskih frazemih s cerkvenoslovanskimi elementi. V: FINK-ARSOVSKI, Željka (ur.), HRNJAK, Anita (ur.). Slavenska frazeologija i pragmatika = Slavjanskaja frazeologija i pragmatika. Zagreb: Knjigra, 2007, str. 69–74. COBISS.SI-ID 15942920
Derganc, A. Nekateri vidiki odnosov med ruščino in cerkveno slovanščino v 20. stoletju. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 87–94. COBISS.SI-ID 125833984
Derganc, A. Spremembe v ruski leksiki ob prelomu iz 20. v 21. stoletje. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.). Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem : členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 93–101. COBISS.SI-ID 216918272