Opisna statistika

Opisna statistika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Šemrov Ana, doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja

Osnovni pojmi v statistiki in psihološkem merjenju (vrste spremenljivk, merske ravni, oznake). Vnos podatkov in pregled podatkov. Urejanje podatkov in frekvenčne porazdelitve. Osnovne oblike grafičnega in tabelaričnega prikazovanja rezultatov, standardi APA za prikaz rezultatov. Osnove verjetnostnega računa, nekatere verjetnostne porazdelitve (binomska, normalna). Deskriptivna univariatna statistika (srednje vrednosti in relativna števila, mere razpršenosti, oblika porazdelitve). Določanje položaja rezultata v skupini (percentilni rangi in percentili, z-vrednosti, transformacije rezultatov). Linearna korelacija in regresija. Različni korelacijski koeficienti.

Field, A. (2012). Discovering statistics using R. London: Sage. (str. 1-298) COBISS.SI-ID - 3574292
Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Statistics for the behavioral sciences (10. izd.). (2016). Belmont, CA: Wadsworth. (str. 1-222; 485-558) ali Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Essentials of statistics for the behavioral sciences (8. izd.). (2014). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. (str. 1-202; 449-508) COBISS.SI-ID – 53730146
Komidar, L. (2021). Opisna statistika v R-ju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID – 67122947

Internetni viri:
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html (Introduction to Statistics, Describing Univariate Data, Describing Bivariate Data)