Pedagoška statistika

Pedagoška statistika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mažgon Jasna

Uvodni pojmi. Urejevanje in grafično prikazovanje podatkov za številske in opisne spremenljivke. Srednje vrednosti:
- mediana,
- modus,
- aritmetična sredina.
Razpršenost:
- mere razpršenosti,
- pojasnjena in nepojasnjena razpršenost.
Normalna porazdelitev. Korelacija in regresija:
- Pearsonov, Spearmanov, biserialni in tetrakorični korelacijski koeficienti,
- korelacijsko razmerje,
- parcialna korelacija.
- Vzorčenje. Stratificirano vzorčenje.
- Ocenjevanje parametrov (mali in veliki vzorci).
- Preizkušanje hipotez (mali in veliki vzorci):
- z – preizkus,
- X2 – preizkus.

KOŽUH, B. (2012). Knjiga o statistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 1 -226.
SAGADIN, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Maribor: Obzorja, str. 1-470.
MAŽGON, J. (2012). Zbirka vaj iz pedagoške statistike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, str. 1-105
Seznam literature se sproti dopolnjuje z aktualnimi izdajami učbenikov in študijskih gradiv.