Poljska književnost do modernizma I

Poljska književnost do modernizma I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Predavanja prikažejo razvoj literarnih tokov od konca 18. stol. do konca realizma (pozitivizma), razvojne stopnje so opredeljene z obravnavo literarnih besedil in njihovega družbenozgodovinskega konteksta. Idejno-estetske in oblikovne razsežnosti dobe so prikazane ob ključnih besedilih romantične dobe, pozitivizma in naturalizma, obenem pa so postavljene v okvire evropskih tokov. Pobližje so predstavljeni prehodni členi literarnozgodovinskih formacij s prikazom medgeneracijskih polemik, uveljavljanjem novega, destrukcijo ali nadgrajevanjem tradicionalnega. Iz pregleda je v končnem sklepu razvidna nepretrganost literarnozgodovinskega razvoja in njena povezanost z evropskimi duhovnimi tokovi. Na ozadju širšega zahodnoevropskega kulturnega okvira so izpeljane idejnoestetske posebnosti poljske književnosti od začetka do konca 19. stoletja, ki korespondirajo s specifikami družbenozgodovinskih razmer (družbenozgodovinski razlogi in literarnotvorni elementi mesianizma; postopna destrukcija tragičnega heroizma in njegovo občasno vračanje; posebnosti prozodije poljskega jezika v povezavi s tradicionalnim verznim sistemom). Prikaz posledic razcepljenosti duhovne ustvarjalnosti med domovino in emigracijo in razumevanje vloge nacionalne književnosti v času izgube narodove suverenosti.