Sociolingvistika in analiza diskurza

Sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

- Temeljna področja sociolingvistike (variabilnostno jezikoslovje, etnografija govora, analiza konverzacije, jeziki v stiku, zvrstnostna teorija ...)
- Terminološki vidiki (jezikovna in govorna skupnost, diglosija, idiolekt, sociolekt, jezikovna spremembam besedilo, diskurz ...)
- Metodologije in tehnike sociolingvističnih raziskav
- Analiza diskurza. Razlike med ustnim in pisnim diskurzom.
- Oblike ustnega diskurza v španščini in primerjava s slovenščino, Besedilnovrstne značilnosti in struktura bustnih diskurzov
- Nebesedni elementi ustnega sporočanja.
- Prozodične prvine ustnega sporočanja. Parajezik.

BRIZ GÓMEZ, A. (2001): El espanol coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona: Ariel Lingüística.
ALVAR, Manuel. 1996. Manual de dialectología hispánica. El espanol de Espana. Barcelona: Ariel.
AREIZA LONDONO, R., CISNEROS ESTUPINÁN, Mireya; TABARES IDÁRRAGA, Luis (2012): Sociolingüística. Enfoques pragmático y variacionista. Bogotá: Educación y pedagogía.
CALSAMIGLIA, Helena; TUSÓN Amparo (2012): Las cosas del decir. Manual del análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
CHARAUDEAU, Patrick, MAINGUENEAU, Dominique (2005): Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina (2000): Lingüística pragmática y análisis del discurso. Madrid: Arco Libros
COLADO, M. T. y NEGRONI, M., M. (2001): La enunciación en la lengua, de la deixis a la polifonía. Madrid. Ed. Gredos
LABOV, W. (1996): Principios del cambio lingüístico. Dos tomos. Madrid: Gredos
MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (2008): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Madrid: Ariel/Letras.
OTAOLA OLANO, Concepción (2006): Análisis lingüístico del discurso. La lingüística enunciativa. Madrid: Ediciones Académicas.
REAL ACADEMIA ESPANOLA (2011): Nueva gramática de la lengua espanola. Fonética y fonología. Madrid: Espasa
SILVA-CORVALÁN, Silva y ENRIQUE-ARIAS, Andrés (2017): Sociolingüística y pragmática del espanol. Washington DC: Gergetown University Press.
TOPORIŠIČ, Jože, Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. 1984 (ustrezna poglavja)
VÁZQUEZ, Graciela (coord.) (2001): El discurso académico oral. Madrid: Edinumen.
VERSCHUEREN, Jef (2002): Para entender la pragmática. Madrid: Gredos.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.