Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 4

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena

Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (analiza delov spisa), ustno izražanje (dialogi v parih, diskusija); spoznavanje in utrjevanje kompleksnejših slovničnih struktur; utrjevanje skladenjske analize govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih kompetenc; utrjevanje jezikovnih kompetenc, razvijanje leksikalne kompetence; raba jezikovnih priročnikov in IKT; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: zdrava prehrana, klimatske spremembe, tehnika in tehnologija, izobraževanje, medosebni odnosi itd.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.

Slovarji
Hrvatski jezični portal: https://hjp.znanje.hr/.
Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska. 2011. https://archive.org/details/recnik-srpskoga-jezika-2011.
A. Peti-Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Zagreb: Mozaik knjiga. 2014.
V. Đukanović, M. Đukanović: Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar. Ljubljana: Pasadena, 2005.

Pravopisi
Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik. 2013. https://pravopis.hr/.
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska.