Stara grščina I/1

Stara grščina I/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, izr. prof. dr. Movrin David

Funkcije sklonov, števil; sklanjatev; določni člen in njegova raba; O-deklinacija: samostalniki in pridevniki ter njihove izjeme; prislovi; enklitike; A-deklinacija: samostalniki in pridevniki ter njihove izjeme; glagola εἰμί in φημί tematna konjugacija; deponentniki; prezent; imperfekt; aktiv, medij, pasiv; izražanje agensa; konstrukciji AcI in NcI; 3. deklinacija: osnove na labial, gutural, dental, nazal, likvido; 3. deklinacija: sigmatne osnove; 3. deklinacija: posebnosti in izjeme pri samostalnikih in pridevnikih; predlogi; skrčeni glagoli; glagoli na -έω; pridevniki, stopnjevanje pridevnikov in njihove posebnosti.

Osnovna literatura:
- Mihevc Gabrovec, E.: Grščina. Teksti in vaje za pouk grščine. Ljubljana, 2004, str. I–X, 1–20. COBISS.SI-ID - 286477056
- Babič, M.: Grška slovnica. Ljubljana, 2000, str. 1–50. COBISS.SI-ID - 117303299
- Keller, A., Russell, S.: Learn to read Greek I. New Haven and London, 2012. COBISS.SI-ID – 268279296; COBISS.SI-ID - 82601987

Dodatna literatura:
- Bornemann, E.-Risch, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt a. M. 1978, 359 str. COBISS.SI-ID - 25763938
- Bradač, F.: Grška slovnica. Ljubljana, 1968. COBISS.SI-ID - 36945152
- Bradač, F.: Grška vadnica. Ljubljana 1968, 171 str. COBISS.SI-ID - 36652288
- Dukat, Z.: Gramatika grčkoga jezika. Zagreb 2003, 403 str. COBISS.SI-ID - 6828318
- Dokler, A.: Grško-slovenski slovar. Ljubljana 1915 (Ponatis 1999), 848 str. COBISS.SI-ID - 99512832
- Dokler, A.; Hriberšek, M., Šolski grško-slovenski slovar, Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 COBISS.SI-ID - 279161600

Opomba: Dodatna literatura je zgolj v neobvezno pomoč študentom; za potrebe predmeta je dovolj odpredavana snov in temeljna literatura. V primeru razširitve snovi in v primeru večjega interesa študentov za posamezna poglavja se pri urah določijo strani in poglavja iz nabora dodatne literature.