Starejša slovenska književnost

Starejša slovenska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Pregled slovenske književnosti od 10. do Prešerna (na ozadju evropske zgodovine): verske pesmi (božične, velikonočne …, svetniške, Marijine …); molitve, pridige ter ostala verska literatura; posvetne pesmi do Pisanic, Jarnika, Japlja, Modrinjaka, Vodnika, Prešerna; verska in posvetna drama (liturgične drame, pasijonske igre, Linhart), filozofska in enciklopedična dela: Brižinski spomeniki, Stiški rokopis idr. srednjeveški rokopisi, Trubar, Krelj, Dalmatin idr., Čandek, Kastelec, rokopisne pesmarice 17. in 18. stoletja, Valvazor, Svetokriški, Basar idr.
Na predavanjih in vajah dobijo celosten zgodovinski pregled (kakšna je srednjeveška duhovnost, kaj je reformacija, kaj katoliška reformacija, kaj razsvetljenstvo) ter osnovne informacije o avtorjih in delih; vaje obsegajo branje in analiziranje izvirnih besedil.

Zgodovina slovenskega slovstva 1. Ljubljana: Slovenska matica, 1956. COBISS.SI-ID 621313
Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba, 1973. COBISS.SI-ID 7719169
Alfonz Gspan: Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja, 1 in 2. Ljubljana: Slovenska matica, 1979. COBISS.SI-ID 20361735
Srednjeveško slovstvo. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: MK, 1972. (Naša beseda). COBISS.SI-ID 7444737
Igor Grdina: Starejša slovenska nabožna književnost. Ljubljana: DZS, 1997 (Zbirka Klasje). COBISS.SI-ID 67302144
Primož Simoniti: Srednjeveški cvetnik. Ljubljana: Slovenska matica, 2000. COBISS.SI-ID 109782784
Jurij Snoj: Gregorijanski koral. Ljubljana: Založba ZRC, 1999. COBISS.SI-ID 100661760
Niko Kuret: Duhovna drama. Ljubljana: DZS, 1981 (Literarni leksikon 13). COBISS.SI-ID 11187969
Jože Koruza: Slovstvene študije. Ljubljana, ZIFF, 1991. COBISS.SI-ID 28530432
Jože Koruza: Značaj pesniškega zbornika »Pisanice od lepeh umetnost«, Mb: Obzorja 1993. COBISS.SI-ID 33304065
Valentin Vodnik: Izbrano delo. Ljubljana: MK, 1970. (Kondor 116) COBISS.SI-ID 28055
Boris Paternu: France Prešeren 1800–1849. Založba dr. A. Kovač in ZIFF, 1994. COBISS.SI-ID 44750080

Leposlovje in dodatna literatura bo na spletni strani fakultete.