Uvod v sintakso

Uvod v sintakso

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

1. Skladenjska zgradba povedi: analiza neposrednih sestavnih elementov [ponovitev]

2. Tipi in vrste enostavčnih povedi:
- pripovedne: besedni red (mesto prislovov, zaimkov [revizija], zapostavljanje osebka)
- vprašalne: vrste vprašanj (odločevalna/dopolnjevalna); tvorjenje (z nespremenjenim besednim redom, z inverzijo, z zapostavljanjem vprašalnice ...)
- velelne
- vzklične
- trdilne/nikalne (vrste nikalnosti; izražanje nikalnosti; nikalni prislovi , zaimki, določevalniki)
- nevtralne/poudarjene (dislokacija, ekstrakcija)
- tvorne/trpne (kriteriji izbire med trpnim in tvornim načinom, sestava prislovnega določila izvora glagolskega dejanja, izražanje pasiva: (trpni način, povratni glagoli, brezosebni glagoli)

3. Brezosebne konstrukcije in glagoli

4. Osnovne rabe naklonov

5. Glagolske perifraze [časovne/vidske/modalne/trpne]