Uvod v slovansko jezikoslovje

Uvod v slovansko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Filološke vsebine:
Obseg in vsebina temeljnih pojmov (slovansko primerjalno jezikoslovje, slovanska filologija, diahronija ipd.). Indoevropska in praslovanska pradomovina. Teorije o razvoju indoevropskih jezikov. Kratek pregled zgodovine slovanskih knjižnih in naravnih jezikov v zgodovinsko-kulturnem kontekstu. Kratek pregled zgodovinskega razvoja slavističnega preučevanja s prikazom temeljnih idej in nastanka tipov strokovne literature.

Jezikoslovne vsebine:
- Glasoslovje: Sistem praslovanskega fonematskega sistema, njegov razvoj iz indoevropščine in v slovanske jezike. Razvojne težnje (zakon odprtega zloga, zakon sinharmonije zloga) in njihovi izrazi v luči razvojne dinamike in tipologije.
- Naglasoslovje: Temeljni naglasoslovni pojmi. Geneza praslovanskega naglaševanja in naglasnih vzorcev ter razvoj v slovanske jezike.
- Besedotvorje: Predstavitev temeljnih besedotvornih vrst in njihova geneza od indoevropščine do historične dobe slovanskih jezikov.
- Oblikoslovje: Predstavitev slovničnih kategorij, pregibanja (imenskega, zaimenskega, glagolskega) in razvojnih sprememb od indoevropščine do zgodovinske dobe slovanskih jezikov. Preureditev imenskih pregibnostnih vzrcev po spolu, nastanek pridevniške sklanjatve v slovanskih jezikih, spremembe v sistemu slovničnih časov, slovanski glagolski vid.

- Nahtigal, Rajko: Slovanski jeziki. Ljubljana 1952.
- S. B. Bernštejn: Očerk sravnitel'noj grammatiki slavjanskix jazykov I. Moskva 1961.
- Popowska-Taborska Hanna: Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika. Ljubljana 2005.

Dodatna literatura:
- Trobevšek Drobnak, Frančiška: O raznolikosti in spreminjanju jezikov. Ljubljana 2006.
- Moszyński, Leszek: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa 2006.
- Hock, Hans Henrich: Principles of Historical Linguistics. Berlin, New York 2009.
- Etimologičeskij slovar' slovjanskih jazykov 1–(37): *a–*ot?pasti. ?.N. Trubačev et. al. Moskva 1974–(2011).