Uvod v slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino

Uvod v slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Slovansko jezikoslovje
Metodološki uvod: Primerjalno jezikoslovje v okviru jezikoslovja; jezikovno spreminjanje in jezikovna raznolikost, teorije o nastanku jezikov, jezikovna sorodnost; teorije in metode primerjalnega jezikoslovja; notranje- in zunanjejezikovni dejavniki spreminjanja jezika: glasovna, oblikovna, skladenjska, pomenska, leksikalna sprememba, jeziki v stiku, standardizacija; genealoška, tipološka in sociolingvistična jezikoslovna klasifikacija.

Glasoslovje: Zgodovinski razvoj glasovnega sistema od praindoevropščine do praslovanščine (satemizacija, pravilo ruki, prabaltoslovanske glasovne spremembe; zakon odprtega zloga in zakon zlogovne harmonije; praslovanske glasovne spremembe: poenostavitev soglasniških sklopov, jotacija, palatalizacije velarov, monoftongizacija diftongov, nazalizacija itd.) in od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine.

Stara cerkvena slovanščina
Zgodovinski uvod: Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Nastanek stare cerkvene slovanščine in prvih slovanskih črkopisov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki.

Grafija: Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Veščina pisanja in branja. Osnovne pravopisne zakonitosti.

Morfologija: Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Glagolski sistem stare cerkvene slovanščine.

Slovansko jezikoslovje
Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 (2016). 63–121, 201–300, 327–332, 349–398.
Nahtigal, R.: Slovanski jeziki. Ljubljana 1952. 9–106.
Mihaljević, M.: Slavenska poredbena gramatika. Zagreb 2002. 1–86.

Stara cerkvena slovanščina
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003, 2008 ali 2014.
?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 1986.
HAMM, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1970.
???????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 2004.
Čitanke:
M. WEINGART / J. KURZ, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949.