Uvod v študij francoske in frankofonskih književnosti

Uvod v študij francoske in frankofonskih književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Vsebina

V strnjeni obliki je orisan razvoj francoske književnosti od srednjega veka do zgodnjih štiridesetih let minulega stoletja. Predstavitev se vseskozi naslanja na branje in interpretacijo izbranih, za posamezna obdobja značilnih besedil in avtorjev, pri čemer študent spoznava tudi osnovne metodološke principe literarne vede.
Orisan je razvoj francoske književnosti od leta 1945 do danes, predstavijo se poglavitni literarni tokovi in književniki, pri čemer se prav tako ves čas naslanja na izbrana, reprezentativna literarna besedila. Strnjeni predstavitvi sodobne francoske književnosti sledi oris drugih evropskih in neevropskih književnosti v francoskem jeziku v istem obdobju.
Pozornost je v obeh semestrih namenjena tudi kulturnozgodovinskemu kontekstu ter miselnim tokovom, ki so vplivali na razvoj francoske književnosti.