Kontakt

+386 1 2411 248
Irma.PotocnikSlavic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure: 19. 8. 2024 11.00-12.30 (kabinet (kabinet 227). Prosim, da se predhodno najavite po e-pošti.

Kabinet

227

Oddelek za geografijo

prof. dr. Irma Potočnik Slavič

 

Sedanja zaposlitev: redna profesorica na družbeno in regionalno geografijo; predmeti na prvi bolonjski stopnji: Geografija Slovenije, Geografija podeželja, Ekonomska geografija (fokus na agrarno geografijo); predmeti na magistrskem študiju (druga stopnja): Razvojna neskladja na podeželju, Endogeni razvoj podeželja; Izobraževanje starejših, Izobraževanje odraslih za lokalni razvoj; zaposlena na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ključna delovna področja: razvoj podeželja, regionalni razvoj, LEADER/CLLD, socialno podjetništvo, projektno vodenje, ocenjevanje projektov, strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

Organizacijske izkušnje: soorganizatorica mednarodne konference New entrants and their environments for dialogue” (Ljubljana, 2020), soorganizatorica mednarodne konference Contemporary Development of European Rural Areas” (skupaj z Univerzo iz Zadra in Univerzo iz Mostarja; Zadar, 2014); organizatorica nacionalne geografske konference Gorenjska v obdobju glokalizacije” (Bled, 2013); organizatorica znanstvene sekcije na mednarodni konferenci o turizmu na kmetiji “Agri-tourism: Critical Perspectives on Dilemmas and Opportunities” (Wageningen – Agriculture in an Urbanizing Society, 2012); organizatorica znanstvene sekcije “Rural Europe - A promised land for 65+” (AAG meeting in New York, 2012); soorganizatorica  mednarodne smart konference “Agritourism Between Embeddedness and Internationalization” (Medana, 2012); članica organizacijskega odbora mednarodne IGU (International Geographical Union) konference o podeželju (Maribor, 2009); organizatorica mednarodne geografske konference “Rural Areas at the Millennium Shift: Challenges and Problems” (Ljubljana, 2001), koordinatorica in soorganizatorica Erasmus Intenzivnega programa z različnimi tematikami: “Coastal Zone Management”, “Peripheral Upland Rural Areas Development Perspectives” (sodelujoče univerze: Aberdeen, Lizbona, Mallorca, Innsbruck, Ljubljana, Sevilla, Cluj; 1998-2004); pomočnica koordinatorja Poletne univerze v Bovcu (sodelujoče univerze: Ljubljana, Celovec/Klagenfurt, Trst/Trieste; 1998-1999); sodelovanje z občinami (Kamnik, Pivka, Hrpelje-Kozina, Žužemberk, Šentjur pri Celju, Šenčur, Koper, občine Spodnjega Podravja itd.), članica mednarodnega programskega odbora (Rural Tourism - Cavtat, 2022).

Gostujoča profesorica: University of Saarbruecken (Nemčija, 2010), University of Liege (Belgija, 2011), University of Olomouc (Češka Republika, 2013), Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina, 2014), University of Tartu (Estonija, 2015), University of Applied Sciences in Soest (Nemčija, 2018).

Uvodna govornica: “The importance of being --- : elder adult and part of rural networking” (Distance learning seminar, 2012); “Ageing society of Alps faces with the plurality of interests: some insights from Slovenia” (transnacionalna konferenca “Demochange in the Alps”; 2012).

Izkušnje pri ocenjevanju projektov: CLLD/LEADER projekti za LAS (2017-), ocenjevanje raziskovalnih projektov za švedsko agencijo Formas (2022-), EU Phare CBC-SPF (Slovenija-Avstrija, 2001), EU Phare CBC-SPF (Slovenija-Italija, 2001, 2004), EU Phare CBC-SPF (Slovenija-Madžarska, 2001, 2002), EU Phare ACCESS (2002), Norveški sklad (2008).

Znanstvene štipendije: DAAD Research Grant (Bayreuth-Nemčija, 2002), Canadian Embassy Grant - Faculty Enrichment Programme (Toronto-Kanada, 2006), Razvojni sklad Univerze v Ljubljani (2018).

Nagrade: Prešernova fakultetna nagrada za študentsko diplomsko delo (1995); nagrada EU Odbora regij za doktorsko disertacijo (“Endogeni razvojni potenciali podeželja”; 2009); Priznanje Občine Koper/Capodistria za izvedbo projekta o promociji podeželske kulturne dediščine (2009); Priznanje na odlično pedagoško delo, ki ga podeljuje Študentski svet Filozofske fakultete UL (2010), diploma in bronasto priznanje Zveze geografov Slovenije (2005, 2009); (skupinska nagrada) Priznanje Maksa Fabianija, ki ga podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije za vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji (2019), Priznanje Filozofske fakultete UL za pedagoško in raziskovalno delo (2021), Priznanje Kongresni ambasador Slovenije (2021).

Članstvo v strokovnih združenjih: glavna urednica znanstvene revije DELA (2016-2018), članica uredniškega odbora revije DELA (2018-); članica Znanstvenega sveta za humanistiko (2021-); članica vladne Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (2018-), članica Društva za razvoj slovenskega podeželja (2018-), članica  EIP-AGRI (Evropsko partnerstvo za inovacije; “ Agriculture and Innovation”) fokusne skupine “New entrants into Farming” (2015-2016), članica strokovne skupine (Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; 2010-2015);  članica strokovne skupine (“Sustainable rural development and innovation in the Alps”, 2009-2011); pomočnica glavnega urednika  (DELA, 2014-2016), članica uredniškega odbora (Geografski obzornik – strokovna revija;  2008-2017),  oddelčna koordinatorica za program izmenjave Erasmus (2008-2012), odgovorna urednica (Geografski obzornik – strokovna revija, 2003-2007), tajnica Zveze geografov Slovenije (en mandat), tajnica Slovenskega nacionalnega geografskega komiteja (en mandat); članica Mreže za podeželje (2010-); članica geografskega  Alumni kluba (1999-), članica mednarodnega združenja ISCAR/International Scientific Committee on Research in the Alps (2022-).

Druge veščine:  koordinacija projektov, računalniški programi Word, Excel, PowerPoint, osnovno poznavanje GIS-ov, turistično vodenje.

Potekajoči projekti:

REBOUND: Fostering Resilience in Rural Communities, Erasmus + KA projekt (Prožnost podeželskih skupnosti) (2022-2024).

FLIARA: Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas, Horizon 2020 (2023-2026).

Zaključeni raziskovalni projekti:

SocialB: Social Business Educational EcoSystem for Sustainability and Growth (Izobraževalni ekosistem za socialno podjetništvo), Erasmus+ KA2 projekt  (2020-2022).

CELSA: Analysis of the supportive environment of new entrants in farming (Podporno okolje za nove pristopnike v kmetijstvo), Bilateralni projekt: University of Ljubljana and KU Leuven (2020-2022).

Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj (Conflicts in rural areas as stimulators of solutions searching and development, CRP projekt, vodilni partner (2020-2022).

Vingatur: Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (Prospects for further development of wine and gastronomy tourism on farms), CRP projekt (2020-2022).

 

NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture/Novi pristopniki v kmetijstvo – njihovi vstopni in poslovni modeli), Horizon 2020 – CSA projekt (2018-2021).

TELI2: Transnational Education in LEADER Implementation (Erasmus+ KA projekt); objava priročnika: http://teli2.eu/teli2-learning-portal/teli2-training-handbook/ (2016-2018).

 Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2016-2018).

 Po kreativni poti do praktičnega znanja (PARK_B – Partnersko kmetovanje v Brkinih); sofinancirano s strani Sklada za razvoj kadrov in Slovenskega štipendijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in MIZŠ (2017).

 Po kreativni poti do praktičnega znanja (Inovativni turistični proizvod Velike planine); sofinancirano s strani Sklada razvoj kadrov in Slovenskega štipendijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in MIZŠ (2015).

 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij v Sloveniji (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2015-2017). Prva objava DELA, letnik 48 (2018).

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Sustainable Regional Development of Slovenia; programska skupina), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2017-2020).

 Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (ciljni raziskovalni program); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2011-2013).

 DERREG - Developing Europe´s Rural Regions in the Era of Globalization (7th EU FP; 2009-2011). Rezultati objavljeni v znanstveni monografiji (Ashgate, 2015).  

 Development Factors of Agritourism – Comparison between Walloon Region (Belgium) and Slovenia (bilateralni raziskovalni projekt; 2011-2012). Rezultati objavljeni v European Countryside (2013, vol. 5, issue 4). Projektni vodja.

 Potenciali dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in podjetništva na podeželju (ciljni raziskovalni program); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2010-2012). Rezultati objavljeni v GeograFF 19 (2016).  Projektni vodja.

 Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja (aplikativni raziskovalni projekt); sofinanciran s strani 19 občin Spodnjega Podravja in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2007-2009). Rezultati objavljeni v GeograFF 9 (2010).

 Development Potentials of Organic Farming in Czech Republic and Slovenia (bilateralni raziskovalni projekt; 2007-2008). Rezultati objavljeni v reviji DELA 34.

 Strukturni problem in razvojni izzivi slovenskega podeželja (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2002-2006). Rezultati objavljeni v GeograFF 3 (2008).

 Infrastrukturna opremljenost slovenskega podeželja (ciljni raziskovalni projekt); sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (2003).

 

Izbrane objave:

POTOČNIK SLAVIČ, Irma, CUNDER, Tomaž, ŠABEC KORBAR, Eva, BEDRAČ, Matej, ŠOSTER, Goran, POTOČNIK SLAVIČ, Irma (urednik), CUNDER, Tomaž (urednik). Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. GeograFF, 26. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 124946947].

POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The contribution of leader to the empowerment of rural areas : the case of the Brkini Region, Slovenia. European Countryside. 2022, vol. 14, no. 1, str. 1-26, graf. prikazi, zvd. ISSN 1803-8417. https://sciendo.com/article/10.2478/euco-2022-0001, DOI: 10.2478/euco-2022-0001. [COBISS.SI-ID 104981251].

GUŠTIN, Špela, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Conflicts as catalysts for change in rural areas. Journal of Rural Studies. [Print ed.]. 2020, vol. 78,  211-222. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016719308174?dgcid=coauthor, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.06.024.

POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Agriculture: the geography of a mosaic. In: ROGELJ, Boštjan (ed.), ROGELJ, Boštjan, SEIFERT BARBA, Ana. Geography of Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 167-179 [COBISS.SI-ID 71676258].

GORNIK, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. (Non-) engagement of Slovenian herbal enterprises in the Balkan herb market : herbs as a template for locally oriented business models in rural areas. Geographical review. 2019, no. 41, 9-33. http://geografskipregled.geodrustvo.ba/pregledi

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Building a tourism palace: agritourism in metropolitan areas as another stone in the mosaic? : the case of Slovenia. V: SZNAJDER, Michał (ur.). Metropolitan commuter belt tourism. London; New York: Routledge, 2017, 116-125.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Fragmented agrarian space: building blocks and modernisation trajectories : the case of Slovenia. Quaestiones Geographicae, ISSN 0137-477X, 2017, 36, 2, str. 37-48. https://www.degruyter.com/view/j/quageo.2017.36.issue-2/quageo-2017-0013/quageo-2017-0013.xml?format=INT, doi: 10.1515/quageo-2017-0013.

 LAMPIČ, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Prožne kmetije kot gibalo trajnostnega razvoja slovenskega podeželja (Resilient Farms as Drivers of Sustainable Development of Slovenian Rural Areas) . V: LAMPIČ, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Jernej (ur.). Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije, (E-GeograFF, 9). 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017, str. 30-48, http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-geograff_9.pdf.

 KUMER, Peter, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Heterogeneous small-scale forest ownership : complexity of management and conflicts of interest = La gestion de la petite propriété forestière en Slovénie : complexité et conflits d'intérêts. BELGEO. 2016, 4. ISSN 2294-9135. https://belgeo.revues.org/19354, DOI: 10.4000/belgeo.19354. [COBISS.SI-ID 41979181], [SNIP, Scopus]

 LOGAR, Erik, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. (Ne)vidne spremembe podeželskih skupnosti: primeri z Gorenjske in Sauerlanda ((In)visible Changes of Rural Communities: Examples from Gorenjska region (Slovenia) and Sauerland (Germany)). Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2016, 88, [št.] 2, str. 31-50, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/4915, doi: 10.3986/GV88202.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma, et al. New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship: final report. [Brussels: Eip-Agri], 2016. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf.

 GUŠTIN, Špela, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju (Identification and Spatial Distribution of Conflicts in Rural Areas). Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2015, 87, [št.] 1, str. 81-101, ilustr., zvd. http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/3551, doi: 10.3986/ GV87105.

 LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Transformation of rural Slovenia : the Pomurje region in search of new development paths. In: MCDONAGH, John (Ed.), NIENABER, Birte (Ed.), WOODS, Michael Ed.). Globalization and Europe?s rural regions, (Perspectives on rural policy and planning). Farnham; Burlington: Ashgate, cop. 2015, 125-142, ilustr.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Geografija neenakosti: primer starejših na podeželju (Geography of Inequalities: The Case of Rural Elderly). V: RESNIK PLANINC, Tatjana (ur.), ILC KLUN, Mojca (ur.). Novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami: program in izvlečki. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 21.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Farm tourism in Slovenia: mosaic structure and future prospects. Journal of rural and community development, 2014, vol. 9, no. 3, 280-294, ilustr. http://www.jrcd.ca/viewarticle.php?id=859&layout=abstract.

 NATEK, Karel, OGRIN, Darko, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Atlas of Slovenia for elementary and secondary schools (Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole).  1st ed. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 atlas (128 p.).

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma, SCHMITZ, Serge. Farm tourism across Europe. European Countryside, 2013, vol. 5, issue 4, 265-274. http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/euco-2013-0017/euco-2013-0017.xml?format=INT, doi: 10.2478/euco-2013-0017.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The significance of the rural web for rural tourism development: the case of Goriška Brda region, Slovenia. Bulletin - Société géographique de Liège, 2012, vol. 58, 73-82, ilustr.

POTOČNIK SLAVIČ, Irma. The relevance of linking favourable business environments with embeddedness SMEs in rural areas of the Goriška region, Slovenia. European Countryside, 2011, vol. 3, no. 3, 183-197. http://versita.metapress.com/content/f3k77k7120l53614/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10091-012-0003-x.

POTOČNIK SLAVIČ, Irma (author, photographer). Endogeneous Development Potentials of Slovene Rural Areas (Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja), (GeograFF, 7). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 131 p., ilustr.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Vključevanje kmetov v oskrbne verige: primer dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah (Farmers´ Integration Into provision Networks: The Case of Supplementary Activities on Farms in Slovenia). Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2010, 34, str. 5-22. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.34.1.5-22/1489, doi: 10.4312/dela.34.1.5-22.

 POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Slovenian rural areas and social capital. Dela, 2009, 31, 21-36, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.31.2.21-36/1450, doi: 10.4312/dela.31.2.21-36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu