Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije

Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Uvod v zgodovinopisje in njegove probleme ter predstavitev specifičnih virov za zgodovino etnologije in kulturne antropologije pri nas. Različni pogledi na zgodovino etnologije.
»Predzgodovina« etnološke in antropološke misli na Slovenskem od srednjega veka do konca 19. stoletja s posebnim poudarkom na značilnostih razvoja v obdobju humanizma in renesanse, protestantizma, baroka, razsvetljenstva in romantike ter s podrobnejšo predstavitvijo dosežkov najpomembnejših predstavnikov etnološke / antropološke misli v teh obdobjih. Institucionalni in neinstitucionalni okviri razvoja etnologije in kulturne antropologije od konca 19. stoletja in v 20. stoletju ter najpomembnejši nosilci razvoja vede in stroke. Etnologija in kulturna antropologija ob koncu 20 in v začetku 21. stoletja s posebnim poudarkom na razvoju kulturne antropologije.